Kategorie tematyczne

A A A

Aparat władzy w PRL

Materiały dotyczące struktur władzy w PRL: system sprawowania władzy, zakulisowe rozgrywki, biografie.

Blok wschodni

Materiały dotyczące państw bloku wschodniego: Związku Sowieckiego, NRD, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, a także innych państw komunistycznych, jak Jugosławia, Kuba czy Chiny

Dokumenty

Kategoria zawiera artykuły omawiające dokumenty archiwalne (w większości wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa). Zamieszczono tu także reprodukcje historycznych dokumentów (ulotek, plakatów, oraz dokumentów archiwalnych).

Edukacja

O edukacji

Opisy programów i działań edukacyjnych IPN, recenzje, opisy polskich i zagranicznych muzeów.

Materiały edukacyjne

Materiały dydaktyczne i metodologiczne, przydatne w pracy nauczycieli i edukatorów. 

Historiografia

Przekrojowe, specjalistyczne materiały naukowe

Emigracja

Organizacje emigracyjne, działacze, pisarze i politycy na zachodzie w latach 1945–1989. Uchodźstwo polityczne i emigracja zarobkowa.

Gospodarka

Materiały dotyczące różnych aspektów gospodarki państwa polskiego i na ziemiach polskich, zarówno w niepodległej Rzeczypospolitej, jak i okupacjami niemiecką i sowiecką, a także w czasach PRL.

Komunistyczny aparat represji

Materiały dotyczące działalności komunistycznych służb specjalnych, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, oraz podobnych służb w innych państwach bloku wschodniego, a także innych agend komunistycznego państwa, służących zniewoleniu obywateli.

Komuniści

Materiały związane z działalnością polskich komunistów, organizacji im podległych oraz ich nadzorujących.

Kościół

Materiały dotyczące instytucjonalnych przejawów religii i religijności: polskiego Kościoła katolickiego, zarówno hierarchii kościelnej, instytucji, jak i katolików świeckich, a także niekatolickich wyznań chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich

Kultura i nauka

Materiały dotyczące różnych aspektów kultury polskiej w latach 1918–1989. Biografie artystów, pisarzy, naukowców, filmowców, recenzje i opisy słynnych dzieł. Kultura polska w różnych okolicznościach politycznych.

Kultura niezależna w PRL

Różne przejawy i aspekty kultury polskiej powstającej w latach 1945–1989 poza kontrolą państwa i oficjalnym obiegiem.

Młodzież

Przekrojowe i szczegółowe opracowania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania młodzieży polskiej w latach 1914–1989, organizacji młodzieżowych (w tym harcerstwa i młodzieżowych organizacji konspiracyjnych)

Mniejszości narodowe w Polsce

Materiały dotyczące mniejszości narodowych żyjących na terenie Polski w latach 1918–1989 (obywateli polskich nie będących etnicznymi Polakami): Żydów, Ukraińców, Niemców, Białorusinów, czy Litwinów, a także mniejszości etnicznych (jak Łemkowie, Tatarzy czy Romowie) i etnograficznych (jak Ślązacy czy Kaszubi).

Obława Augustowska

Materiały dotyczące niewyjaśnionej do dziś sowieckiej zbrodni popełnionej na osobach związanych z polskim państwem podziemnym latem 1945 w Puszczy Augustowskiej.

Obozy niemieckie

Niemieckie obozy koncentracyjne, obozy zagłady, obozy pracy przymusowej, obozy jeńców wojennych (Stalagi i Oflagi)

Okupacja niemiecka

Materiały (fotografie, artykuły, dokumenty) dotyczące różnych aspektów niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945, w tym zbrodni popełnianych przez Niemców na polskich obywatelach.

Okupacja sowiecka

Materiały (fotografie, artykuły, dokumenty) dotyczące różnych aspektów sowieckiej okupacji ziem polskich w latach 1939–1941 i po 1944 r.

Opozycja w PRL

Materiały dotyczące działalności opozycji w latach 1944–1989, z wyłączeniem działalności zbrojnego podziemia niepodległościowego oraz "Solidarności".

Polacy ratujący Żydów

Materiały dotyczące Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej: biografie, postawy społeczeństwa, niemiecka polityka i represje, pomoc indywidualna i zorganizowana.

Polacy w ZSRS

Losy osób narodowości polskiej i polskich obywateli w ZSRS w latach 1918–1989.

Polityka

Polityka zagraniczna

Polskie Państwo Podziemne

Materiały dotyczące działalności Polaków pod okupacjami niemiecką i sowiecką. Podziemie niepodległościowe (zbrojne i cywilne) podporządkowane Rządowi RP na Uchodźstwie w latach 1939–1945 i po 1945 roku. 

Polskie miesiące

Ważne daty w historii powojennej Polski: Czerwiec-Październik 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976, Sierpień 1980, Grudzień 1981

Powstanie Warszawskie

Propaganda

Materiały dotyczące działań propagandowych przede wszystkim polskich władz komunistycznych oraz okupantów niemieckiego i sowieckiego.

Recenzje

Recenzje publikacji naukowych dotyczących najnowszej historii Polski oraz filmów historycznych, a także opisy muzeów zajmujących się historią najnowszą.

Ruch ludowy

Przekrojowe i szczegółowe opracowania dotyczące różnych aspektów działalności polskiego ruchu ludowego w latach 1914–1989, w tym partii politycznych oraz organizacji konspiracyjnych i formacji bojowych (Bataliony Chłopskie)

Ruch narodowy

Przekrojowe i szczegółowe opracowania dotyczące różnych aspektów działalności polskiego ruchu narodowego w latach 1914–1989, w tym partii politycznych oraz organizacji konspiracyjnych i formacji bojowych (m. in. Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne)

Solidarność

Materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" od momentu powstania do 1989 r.

Społeczeństwo

Przekrojowe i szczegółowe opracowania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa polskiego w latach 1918–1989, różnych grup społecznych i zawodowych.

Stan wojenny

Materiały dotyczące wszelkich aspektów stanu wojennego w Polsce w czasie jego trwania (13 grudnia 1981–22 lipca 1983), jak i zjawisk ściśle z nim powiązanych, a istniejących do końca istnienia PRL-u.

Świadectwa

Relacje i wspomnienia świadków historii

Województwa

Zawiera materiały podzielone według klucza geograficznego. Dla przejrzystości i jednoznaczności w przypadku terenów Polski po 1945 r. zastosowano podział według aktualnych wojewodztw; dla terenów Kresów wschodnich - podział przedwojenny.

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podlaskie

Podkarpackie

Świętorzyskie

Wielkopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Zachodniopomorskie

Kresy Wschodnie

Materiały dotyczące polskich Kresów Wschodnich (przedwojenne województwa wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz wschodnie części województw białostockiego i lwowskiego), po 1945 r. włączonych do ZSRS, przede wszystkim w latach 1914–1956.

Białostockie (II RP)

Lwowskie (II RP)

Nowogródzkie (II RP)

Poleskie (II RP)

Pomorskie (II RP)

Stanisławowskie (II RP)

Śląskie (II RP)

Tarnopolskie (II RP)

Wileńskie (II RP)

Wołyńskie (II RP)

Wojsko

Polskie formacje wojskowe 1914–1918

Wojsko Polskie 1918–1939

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Wojsko Polskie podległe Rządowi RP na Uchodźstwie: Francja 1939–1940, Wielka Brytania 1940–1947 oraz Armia Polska w ZSRS (1941–1942) i Armia Polska na Wschodzie (1942–1943)

Ludowe Wojsko Polskie

Materiały dotyczące zależnych od komunistów formacji wojskowych utworzonych w ZSRS w 1943 roku (tzw. Armia Berlinga), ich walk na froncie wschodnim w latach 1943–1945 oraz Wojska Polskiego w latach 1945–1989

Militaria

Artykuły opisujące uzbrojenie, odznaki, historie jednostek wojskowych i bitew XX wieku.

Wywiad

Materiały dotyczące działalności wywiadu i kontrwywiadu, wojskowego i cywilnego, prowadzonego zarówno przez II RP, polskie państwo podziemne, jak i agendy Polski komunistycznej.

Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej

Materiały dotyczące różnych aspektów martyrologii i zagłady Żydów polskich w czasie II wojny światowej; niemiecka polityka okupacyjna, represje, ruch oporu, Powstanie w Getcie Warszawskim

Zbrodnia Katyńska

Materiały dotyczące różnych aspektów zbrodni wojennej dokonanej przez Sowietów na polskich jeńcach wojennych wiosną 1940 r. w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach i innych miejscach. Szczegóły dotyczące samej zbrodni, okoliczności podjęcia decyzji, odkrycia grobów w Katyniu, funkcjonowania kłamstwa katyńskiego oraz walki z nim.

Zbrodnia Wołyńska

Materiały dotyczące zbrodni popełnionej na Polakach przez Ukraińską Powstańczą Armię w 1943 r. w środkowej i południowej części polskich Kresów Wschodnich.

Zbrodnie komunistyczne

Materiały dotyczące zbrodni dokonanych przez sowieckich i polskich komunistów (w tym funkcjonariuszy aparatu władzy PRL) w latach 1939–1989.

Żołnierze wyklęci

Materiały dotyczące działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego (zbrojnego i cywilnego) w latach 1944–1956.

© 2015 Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Autorzy publikacji: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
Koordynator projektu: Tomasz Ginter (tomasz.ginter@ipn.gov.pl)
Potrzebujesz
wersji
drukowanej?